Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
2538/QĐ-UBND 21-08-2017 Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội Xem
07/NQ-HĐND 07-07-2017 v/v bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2016-2021 Xem
06/NQ-HĐND 07-07-2017 v/v miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Cai Lậy nhiệm lỳ 2016-2021 Xem
04/NQ-HĐND 07-07-2017 v/v thành lập Đoàn giám sát công tác QLNN về lĩnh vực vệ sinh môi trường các chợ trên địa bàn thị xã Cai Lậy Xem
03/NQ-HĐND 07-07-2017 Về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2018 Xem
02/NQ-HĐND 07-07-2017 v/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách thị xã Xem
01/NQ-HĐND 07-07-2017 v/v quyết toán thu, chi NSNN năm 2016 Xem
2103/QĐ-UBND 06-07-2017 v/v công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa địa bàn tỉnh TG (Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản) Xem
2104/QĐ-UBND 04-07-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang (lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm - dinh dưỡng)
2100/QĐ-UBND 30-06-2017 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
2098/QĐ-UBND 30-06-2017 v/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh TG (lĩnh vực Lâm nghiệp) Xem
1955/QĐ-UBND 21-06-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung(kèm theo Quyết định này 100 thủ tục hành chính)
1953/QĐ-UBND 21-06-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (lĩnh vực Hạ tầng đô thị) Xem
1778/QĐ-UBND 02-06-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (Lĩnh vực QH xây dựng) Xem
1759/QĐ-UBND 01-06-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (Tài nguyên nước)
1758/QĐ-UBND 01-06-2017 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Hoạt động khoa học và công nghệ và lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân)
13/2017/QĐ-UBND 19-05-2017 Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 Xem
10/2017/QĐ-UBND 04-05-2017 Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
1389/QĐ-UBND 03-05-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực: An toàn thực phẩm; Lưu thông hàng hóa trong nước; Công nghiệp tiêu dùng; Công nghiệp địa phương) Xem
1387/QĐ-UBND 03-05-2017 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã về lĩnh vực Bảo vệ thực vật Xem
1348/QĐ-UBND 26-04-2017 Về việc thay đổi, bổ sung thành viên các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn giai đoạn 2016 - 2020 Xem
906/QĐ-UBND 18-04-2017 v/v phê duyệt Danh mục về hủy bỏ, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh TG đến năm 2020 Xem
67/QĐ_SNV 14-04-2017 Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra Công vụ (theo chỉ thị 01/CT-UBND, 21/2/2017) Xem
351/CT-THNVDT 14-04-2017 Vv ưu đãi chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công Xem
286/TĐKT-TTHC 13-04-2017 V/v thực hiện thủ tục hành chính về công tác thi đua, khen thưởng Xem
07/2017/QĐ-UBND 10-04-2017 Quy định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tĩnh TG Xem
780/QĐ-UBND 03-04-2017 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã địa bàn tỉnh Tiền Giang (linh vuc ho tich) Xem
779/QĐ-UBND 03-04-2017 Vv công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện (lĩnh vực hộ tịch) Xem
669/QĐ-UBND 27-03-2017 v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh TG đã chuẩn hóa về nội dung trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Xem
79/KH-UBND 22-03-2017 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 Xem