Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
503/QĐ-UBND 23-01-2018 Công bố văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ Xem
11/NQ-HĐND 13-12-2017 Về dự toán và phân bổ thu, chi NSNN năm 2018 Xem
10/NQ_HĐND 13-12-2017 Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thị xã Cai lậy năm 2018 Xem
12/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách thị xã Xem
14/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc đầu tư công năm 2018 từ nguồn vốn ngân sách thị xã Xem
15/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Cai Lậy Xem
16/NQ-HĐND 13-12-2017 Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri su kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã Cai lậy khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Xem
01/2017/NQ_HĐND 13-12-2017 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung, Điều 1 Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND thị xã Cai Lậy về việc điều chỉnh đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 Xem
3498/QĐ-UBND 30-11-2017 Quyết định điều chỉnh tiêu chí Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
3399/QĐ-UBND 21-11-2017 v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực trồng trọt) Xem
3355/QĐ-UBND 16-11-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
3357/QĐ-UBND 16-11-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong lĩnh vực Hộ tịch Xem
3358/QĐ-UBND 16-11-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc lĩnh vực Hộ tịch Xem
3293/QĐ-UBND 09-11-2017 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ (lĩnh vực Công tác Lãnh sự) Xem
3258/QĐ-UBND 07-11-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Môi trường) Xem
3259/QĐ-UBND 07-11-2017 Phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
3192/QĐ-UBND 01-11-2017 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng chống thiên tai Xem
32/2017/QĐ-UBND 01-11-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
3193/QĐ-UBND 01-11-2017 Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tiền Giang Xem
3195/QĐ-UBND 01-11-2017 Ban hành Quyết định Quy định mức hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp Xem
2915/QĐ-UBND 04-10-2017 Chuyển giao Phòng kiểm soát thủ tục hành chính Xem
2870/QĐ-UBND 02-10-2017 Ủy quyền cho Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, thực hiện trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Xem
2744/QĐ-UBND 19-09-2017 Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Xem
2538/QĐ-UBND 21-08-2017 Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội Xem
2450/QĐ-UBND 11-08-2017 Thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai Xem
07/NQ-HĐND 07-07-2017 v/v bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2016-2021 Xem
06/NQ-HĐND 07-07-2017 v/v miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Cai Lậy nhiệm lỳ 2016-2021 Xem
04/NQ-HĐND 07-07-2017 v/v thành lập Đoàn giám sát công tác QLNN về lĩnh vực vệ sinh môi trường các chợ trên địa bàn thị xã Cai Lậy Xem
03/NQ-HĐND 07-07-2017 Về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2018 Xem
01/NQ-HĐND 07-07-2017 v/v quyết toán thu, chi NSNN năm 2016 Xem