Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
15/10/2017

 

        Năm 2017 là mốc đánh dấu 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới".

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

 

      Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng ở thị xã Cai Lậy đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, bám sát kế hoạch, đề cương, nội dung tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, gắn với nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, của địa phương, đơn vị.

       Công tác tuyên truyền miệng trong thị xã tập trung vào những sự kiện lớn của đất nước, địa phương, như: Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;...

       Song theo đó, các cấp ủy cũng quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, chú trọng phương châm hướng về cơ sở, thực hiện thông tin nhiều chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội gắn với cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu tuyên truyền, thông tin những vấn đề thời sự tại địa phương, trong nước và thế giới, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có điều kiện nâng cao năng lực hoạt động, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền.

        Từ những tiện ích của khoa học công nghệ, trang thông tin điện tử của thị xã tăng cường thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy nhằm cung cấp thông tin, kịp thời phục vụ cho công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, thông qua cách tổ chức hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng đã nâng cao chất lượng triển khai, học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập chuyên đề, thông tin thời sự, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở có điều kiện tiếp cận những nội dung thông tin được truyền đạt trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh và báo cáo viên cấp Trung ương, tỉnh, vừa bảo đảm sự thống nhất nhận thức, vừa tiết kiệm thời gian.

        Tại các xã, phường, dựa vào tài liệu “Tình hình an ninh trật tự, một số thủ đoạn tội phạm trong tháng và hướng dẫn nội dung phòng, chống tội phạm và tai, tệ nạn” được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh biên soạn, tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh công nhân đã phổ biến trong sinh hoạt thường kỳ để định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, góp phần nâng cao tính tích cực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội trong nhân dân.

        Ở các ngành nghề, cấp Công đoàn thị xã đã phối hợp cùng chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong CNVCLĐ quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ của CNVCLĐ; đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; Luật Lao động, Luật Công đoàn 2012, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013, Luật Hôn nhân gia đình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, Luật thi đua khen thưởng, Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh; biển đảo;...

       Việc triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nói riêng và công tác tư tưởng của Đảng nói chung trước yêu cầu mới; cán bộ, đảng viên tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

        Thời gian tới, công tác tuyên truyền miệng vẫn cần được tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, yêu cầu của công tác tư tưởng theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, phù hợp trong tình hình mới./.

NGUYỄN THỊ MƠ

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 1623488