Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Những điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
06/04/2020

​          Ngày 03/3/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thông tư này gồm 6 chương 25 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2020 thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Những điểm mới của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

​Một số điểm mới của Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp

1. Quy định giá trị pháp lý và cách xử lý giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật

Điều 7 Thông tư 01/2020/TT-BTP, quy định: Đối với các giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không đúng quy định Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì không có giá trị pháp lý. Đồng thời quy định biện pháp xử lý đối với các giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không đúng quy định cụ thể như sau:

- Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực không đúng quy định do Phòng Tư pháp chứng thực.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản do cơ quan mình chứng thực không đúng quy định.

- Người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm ban hành ban hành quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản do cơ quan mình chứng thực không đúng quy định.

2. Quy định cụ thể các trường hợp chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền theo quy định tại khoản 4 điều 24 Nghị định Nghị định 23/2015/NĐ-CP

1. Việc ủy quyền theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.

2. Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này, việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

          - Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

-  Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

-  Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

-  Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

3. Không nhận xét vào sơ yếu lý lịch khi chứng thực chữ ký

Điều 15 Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định người thực hiện chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực.

4. Ban hành mới và bổ sung một số mẫu lời chứng cho phù hợp với quy định hiện hành, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

 5. Quy định cụ thể một số nội dung như: cách ghi số chứng thực; một số giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cùa nước ngoài cấp cho cá nhân không phải hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký người dịch trên các giấy tờ cá nhân đó; quy định cụ thể trách nhiệm của người tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, …

 

Phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 1910944