Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Phòng Y tế
01/02/2018

Phòng Y tế
1. Vị trí, chức năng:

          1.1 Phòng Y tế: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

          1.2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế Tiền Giang.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã:

a. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã.

b. Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác: Phòng, chống dịch bệnh; dân số kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn thị xã.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn thị xã sau khi được phê duyệt.

2.3. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

2.4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

2.5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ công chức cấp xã, phường.

2.6. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lịnh vực được giao.

2.7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Y tế.

2.8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân thị xã.

2.9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của ủy ban nhân dân thị xã.

2.10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

Ngoài các chức năng và nhiệm vụ cơ bản nêu trên, Phòng Y tế  còn thực hiện một số nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ sau:

2.1. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án y tế  đã được phê duyệt; công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn.

2.2. Dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Phòng Y tế với các cơ quan y tế đóng trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân cấp thị xã ký và Phòng Y tế chủ trì, phối hợp thực hiện tổ chức thực hiện. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm về công tác y tế trên địa bàn và đề xuất xử lý vi phạm về lĩnh vực y tế theo thẩm quyền đúng với quy định của pháp luật.

 2.3. Về y tế dự phòng

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo về công tác y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ.

- Tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, sức khoẻ lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống trên địa bàn thị xã.

- Tham gia thành viên của ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và các ban chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực y tế cấp thị xã.

2.4. Về khám chữa bệnh và phục hồi chức năng

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên cơ sở quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

2.5. Về y dược học cổ truyền

- Trình Ủy ban nhân dân thị xã kế hoạch phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn thị xã, chịu trách nhiệm phối hợp Phòng chẩn trị YHCT thị xã và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế đóng trên địa bàn thị xã, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về y dược cổ truyền trên địa bàn thị xã.

- Tham gia thẩm định các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh tư nhân bằng y dược học cổ truyền trên địa bàn thị xã theo sự uỷ quyền của Sở Y tế.

2.6. Về thuốc và mỹ phẩm

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế và mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn thị xã.

- Tham gia thẩm dịnh các cơ sở hành nghề y dược, vắc xin, sinh phẩm y tế tư nhân trên địa bàn thị xã theo sự uỷ quyền của Sở Y tế .

2.7. Về an toàn vệ sinh thực phẩm

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã.

- Thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

2.8. Về dân số - kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản

- Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, dự báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản trên địa bàn thị xã.

2.9. Về quản lý, thẩm định hành nghề y, y học cổ truyền và dược tư nhân

Phòng Y tế tham dự thẩm định các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền và dược tư nhân, trên địa bàn thị xã như sau:

a) Đối với cơ sở hành nghề y gồm những loại hình sau

- Thẩm định cơ sở mới: Phòng khám nội tổng hợp; Phòng khám chuyên khoa ngoại; Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

- Thẩm định cơ sở gia hạn: Phòng khám Nội tổng hợp; Phòng khám chuyên khoa Ngoại; Phòng khám chuyên khoa Nhi; cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

b) Đối với cơ sở hành nghề dược gồm: Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp; tủ thuốc Trạm Y tế  cấp xã; các cơ sở Nhà thuốc, quầy thuốc kinh doanh bán lẻ thuốc; cơ sở bán thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu.

c) Đối với cơ sở hành nghề y học cổ truyền gồm những loại hình sau:

Phòng chuẩn trị y học cổ truyền; cơ sở y học cổ truyền không dùng thuốc.

2.10. Về quản lý, thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

Phòng Y tế tham đự thẩm định các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

2.11. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với Chi Hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.

2.12. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực y tế và sức khoẻ con người theo quy định của pháp luật.


 

 

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 578
  Tổng lượt truy cập: 2209926