Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn
14/06/2021

​         Những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thị xã Cai Lậy đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Cai Lậy từng bước được hoàn thiện; năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự của Cơ quan Chi cục THADS thị xã ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính được chú trọng. Sự phối hợp giữa Chi cục THADS thị xã với các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự, hành chính được tăng cường. Kết quả công tác THADS chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự tăng, số án tồn đọng giảm; nhiều vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thị xã Cai Lậy: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn

       Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính chưa đầy đủ; còn coi việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính là trách nhiệm riêng của Chi cục THADS thị xã. Sự phối hợp trong công tác thi hành án có lúc, có nơi, có việc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn; tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền đạt và vượt chỉ tiêu do cấp trên giao hàng năm nhưng vẫn còn một số vụ việc thi hành án giá trị phải thi hành lớn chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

         Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thị xã, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, ngày 10/6/2021, Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lây đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

        1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, gắn công tác thi hành án dân sự, hành chính với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Có biện pháp chỉ đạo kịp thời để các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

        2. Hội đồng nhân dân thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường công tác giám sát, kiểm sát đối với Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.

       3. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các Chi cục THADS thị xã tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật; giải quyết kịp thời, đúng đắn các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành án theo nhiệm vụ, quyền hạn của cấp mình, ngành mình đã được quy định trong Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), tạo điều kiện thuận lợi để Chi cục THADS thị xã hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao. Thường xuyên củng cố, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS thị xã, nâng cao hiệu lực và hiệu quả chỉ đạo các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo giải quyết những vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội theo đề nghị của Chi cục THADS thị xã.

       4. Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Chi cục THADS thị xã Cai Lậy thực hiện có hiệu quả các biện pháp thi hành án theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm các chủ trương các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Chi cục THADS thị xã phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại địa phương. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên hệ thống đài truyền thanh.

        5. Công an thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Chi cục THADS thị xã tập trung thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự số 01/QCLN/CCTHADS-CA-TA-VKS ngày 23/3/2016 và Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự,... Kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật những hành vi cấu thành tội phạm không chấp hành án, chống người thi hành công vụ trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn.

        6. Chi cục THADS thị xã nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Cục THADS tỉnh Tiền Giang giao hàng năm. Phân loại án chính xác, thi hành có hiệu quả những vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành; chú trọng nâng cao tỷ lệ thi hành án trong các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng, việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; các khoản thu cho ngân sách nhà nước. Tổ chức những đợt cao điểm tập trung giải quyết án nhằm giảm số lượng án tồn đọng trên địa bàn thị xã. Coi trọng biện pháp vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; kiên quyết áp dụng, tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với những đối tượng có điều kiện thi hành án nhưng cố tình không chấp hành thi hành án. Thụ lý và giải quyết kịp thời, đúng đắn các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

        Chủ động rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức, bộ máy Chi cục THADS thị xã, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Xây dựng đội ngũ Chấp hành viên và công chức thi hành án thật sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà trong việc tiếp dân và tổ chức thi hành án. Tăng cường công tác tự kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các cán bộ, Chấp hành viên; hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự.

       7. Giao Chi cục THADS thị xã chủ trì phối hợp với Văn phòng Thị ủy, Ban Chỉ đạo THADS thị xã và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thị ủy để có sự chỉ đạo kịp thời./.

Tấn Hưng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 163
  Tổng lượt truy cập: 2482937