Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Trung tâm phát triển quỹ đất
01/02/2018

Trung tâm phát triển quỹ đất

I. Vị trí và chức năng.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy (gọi tắt là Trung tâm) có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ sau.

- Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo qui định của pháp luật;

- Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo qui định tại Chương 6 của Luật đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có qui hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu thầu quyền sử dụng đất;

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo qui định của pháp luật;

- Lập phương án sử dụng đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Trung tâm có các quyền hạn sau:

- Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Thuê tư vấn, thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

III. Thông tin liên hệ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư điện tử

1

Lê Hữu Phước

Giám đốc

0913 186926

Lehuuphuoc@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Phan Tuấn Trình

Chuyên viên

0915 883437

Nguyenphantuantrinh@tiengiang.gov.vn

3

Thiều Thanh Phương

Chuyên viên

0915 886775

Thieuthanhphuong@tiengiang.gov.vn

4

Phạm Thị Bích Thuyền

Kế toán

0915 874636

Phamthibichthuyen@tiengiang.gov.vn

5

Nguyễn Vĩnh Kỳ

Chuyên viên

0915 885240

Nguyenvinhky@tiengiang.gov.vn

6

Dương Văn Tiền

Chuyên viên

0919 424448

Duongvantien@tiengiang.gov.vn

7

Trương Thanh Điền

Chuyên viên

0915 886931

 

8

Huỳnh Hoàng Chương

Chuyên viên

0915 889124

 

9

Nguyễn Hữu Vinh

Chuyên viên

0915 879685

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos Videos

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 470
  Tổng lượt truy cập: 1787813