Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Chi tiết tin

Văn phòng HĐND-UBND thị xã
01/02/2018

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

I. Cơ cấu tổ chức:

1. Các bộ phận thuộc Văn phòng HĐND và UBND

- Bộ phận nghiên cứu - tổng hợp;

- Ban tiếp công dân;

- Bộ phận văn thư - lưu trữ;

- Bộ phận Hành chính - quản trị;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

2. Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND  

- Chánh Văn phòng: Ngô Quốc Đạt

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Hà

3. Thông tin liên hệ

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail công vụ

1

Ngô Quốc Đạt

Chánh Văn phòng

02733917519

ngoquocdat@tiengiang.gov.vn

2

Phạm Hoàng Vũ

P. Chánh Văn phòng

02733602334

phamhoangvu@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Hà

P. Chánh Văn phòng

02733916567

nguyenthingocha@tiengiang.gov.vn

4

Trương Thúc Bình

Chuyên viên -NCTH

02733917526

truongthucbinh@tiengiang.gov.vn

5

Lê Thị Ngọc Vẹn

Chuyên viên -NCTH

02733917525

lethingocven@tiengiang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hồng Nga

Chuyên viên -NCTH

02733917525

nthihongnga@tiengiang.gov.vn

7

Nguyễn Văn Quân

Kế Toán

02733917511

nguyenvanquan@tiengiang.gov.vn

8

Dương Thị Diễm Thúy

Chuyên viên –NCTH

02733917525

duongthidiemthuy@tiengiang.gov.vn

9

Lê Trường Hải

Chuyên viên -NCTH

0919292054

letruonghai@tiengiang.gov.vn

10

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Chuyên viên -VTLT

02733917510

nguyenthingoclinh@tiengiang.gov.vn

11

Dương Thị Kim Thùy

Chuyên viên - TCD

02733917512

duongthikimthuy@tiengiang.gov.vn

12

Ngô Thành Phú

Chuyên viên -NCTH

02733917525

ngothanhphu@tiengiang.gov.vn

13

Phạm Thị Yến Như

Chuyên viên -NCTH

02733917525

phamthiyennhu@tiengiang.gov.vn

 

II. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng HĐND-UBND thị xã có chức năng phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND thị xã; giúp UBND thị xã, Chủ tịch UBND và các phó Chủ tịch thị xã điều hành, phối hợp các hoạt động chung của các phòng, ban, ngành thị xã, cơ quan thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường; tham mưu, giúp UBND thị xã, Chủ tịch UBND và các phó Chủ tịch UBND thị xã trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở địa phương; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND thị xã, UBND thị xã, Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND thị xã; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Văn phòng HĐND-UBND thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổng hợp các loại báo cáo và chuẩn bị các văn bản cho kỳ họp HĐND, Xây dựng văn bản hướng dẫn cho Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, soạn thảo các văn bản phúc đáp cho Thường trực HĐND, UBND giải quyết phúc đáp các kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp; đôn đốc các cơ quan trả lời kiến nghị của cử tri, tổ đại biểu, đại biểu HĐND. Bảo đảm kinh phí và phương tiện hoạt động của Thường trực HĐND các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND theo qui định của pháp luật.

2. Xây dựng chương trình giám sát của HĐND hàng năm, chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm của HĐND và UBND thị xã. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cấp thị xã, UBND cấp xã, phường việc thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đã định.Xây dựng kế hoạch họp liên tịch giữa HĐND, UBND, UBMTTQ và các Ban HĐND thị xã để chuẩn bị các kỳ họp HĐND.

3. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND, Thường trực HĐND; UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND  và các văn bản khác theo phân công của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thị xã; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn cấp thị xã, UBND cấp xã, phường soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách. Đồng thời tham mưu cho TT.HĐND, UBND phân công các cơ quan thị xã soạn thảo các văn bản Quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND quyết định.Điều hoà phối hợp hoạt động các Ban của HĐND trong việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND thị xã.

5. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan chuyên môn cấp thị xã, UBND cấp xã, phường trước khi trình UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã xem xét, quyết định.

6. Giúp Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch UBND và các phó Chủ tịch UBND thị xã giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các đoàn thể nhân dân cấp thị xã và các cơ quan, tổ chức của Tỉnh đóng trên địa bàn thị xã, đặc biệt là tham mưu cho TT.HĐND, UBND trong việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQ thị xã.

7. Tổ chức công bố, truyền đạt các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐND, UBND thị xã; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan thị xã. Giúp HĐND và UBND thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các cơ quan chuyên môn cấp thị xã, UBND cấp xã, phường. Cung cấp những thông tin bằng văn bản liên quan đến hoạt động HĐND cho Đại biểu HĐND thị xã và TT.HĐND xã.

8. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hoá hành chính nhà nước của HĐND, UBND thị xã.

9. Phục vụ công tác tiếp dân của Thường trực HĐND, UBND thị xã, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân gởi đến và giúp chuyển đến các cơ quan có liên quan, theo dõi việc giải quyết và phúc đáp.

10. Hướng dẫn Văn phòng các cơ quan chuyên môn cấp thị xã, Văn phòng  UBND cấp xã, phường về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hoá quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND-UBND thị xã theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

12. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch UBND và các phó Chủ tịch UBND thị xã; bảo đảm phương tiện và điều kiện cho các kỳ họp và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND thị xã và các tổ chức có liên quan theo quy định của HĐND và UBND thị xã.

13. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND thị xã.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND, Thường trực HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND thị xã giao.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 576
  Tổng lượt truy cập: 2209924