Truy cập nội dung luôn
 

Thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế " để giữ cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

Chi tiết tin

Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất
01/02/2018

Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất

I. Vị trí, chức năng

 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ. 

 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và trụ sở làm việc, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thị xã trực tiếp quản lý, thực hiện các dự án, các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã Cai Lậy.

Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang và của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy.

1. Đối với Ủy ban nhân dân thị xã

 Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trực tiếp của người quyết định thành lập, người quyết định đầu tư về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

 Trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (kể cả việc Điều chỉnh, bổ sung);

 Trình Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, phê duyệt các nội dung thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;

 Báo cáo, đề xuất và giải trình các nội dung cần thiết theo yêu cầu của người quyết định thành lập, người quyết định đầu tư;

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của người quyết định thành lập, người quyết định đầu tư trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án.

2. Đối với chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án, chủ quản lý sử dụng công trình

Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án;

Phối hợp với chủ quản lý sử dụng công trình khi lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu và nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng hoàn thành vào vận hành, sử dụng (kể cả việc thực hiện bảo hành công trình theo quy định);

Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật; quản lý công trình xây dựng hoàn thành trong thời gian chưa xác định được đơn vị quản lý sử dụng công trình theo yêu cầu của người quyết định đầu tư.

3. Đối với nhà thầu thi công xây dựng

Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư hoặc được ủy thác quản lý thực hiện; đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với nhà thầu xây dựng được lựa chọn theo quy định của pháp luật;

 Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với nhà thầu xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, vướng mắc của nhà thầu trong quá trình thực hiện.

4. Đối với cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp

 Thực hiện (hoặc theo ủy quyền) các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị dự án, chuẩn bị xây dựng theo quy định của pháp luật;

 Trình cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng;

 Chủ trì phối hợp với ngành và địa phương trong việc thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi dự án có yêu cầu về thu hồi đất để xây dựng;

 Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý hành chính, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án và bàn giao công trình vào khai thác, sử dụng;

 Báo cáo, giải trình về tình hình thực hiện quản lý dự án khi được yêu cầu, về sự cố công trình, an toàn trong xây dựng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đề xuất biện pháp phối hợp xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền;

 Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

          III. Thông tin Lãnh đạo đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Huỳnh Thanh Mộng

Giám đốc

 

02733.503.791

huynhthanhmong@tiengiang.gov.vn

Lê Quang Thạch

P. Giám đốc

0913.640.749

lequangthach@tiengiang.gov.vn

Phạm Thị Trúc Linh

P. Giám đốc

0918.949.899

phamthitruclinh@tiengiang.gov.vn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 795
  Tổng lượt truy cập: 2439405