Skip to Content
 

Chào mừng bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Cai Lậy

Lấy ý kiến dự thảo văn bản Lấy ý kiến dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Bảng chi tiết thu chi ngân sách kèm theo Báo cáo thu chi ngân sách

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo thực hiện thu – chi NSNN năm 2017 Dự toán NSNN năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Bảng biểu chi tiết kế hoạch sử dụng đất 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Bảng chi tiết thực hiện xây dựng nông thôn mới

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Cai Lậy năm 2017; Kế hoạch năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017; Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Lĩnh vực tài nguyên nước theo nội dung Nghị Quyết 22/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Về việc đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 từ nguồn vốn ngân sách thị xã

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Cai Lậy

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Tờ trình Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Cai Lậy

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Tờ trình Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Tờ trình Về việc đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 từ nguồn vốn ngân sách thị xã

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Cai Lậy

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 20-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo về việc giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND thị xã

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Về việc thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND thị xã Cai Lậy về xây dựng thị xã Cai Lậy đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Báo cáo Kết quả xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Ngày bắt đầu 16-11-2017 Ngày hết hạn 22-11-2017

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Danh sách tin Danh sách tin

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Danh sách album ảnh Danh sách album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết