Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Phòng Tài nguyên và Môi trường
01/02/2018 - Lượt xem: 3280

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1. Vị trí, chức năng

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cai Lậy  là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Cai Lậy, có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường; khí tượng, thủy văn, đo đạc bản đồ.

Phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang (sau đây viết tắt là: Sở Tài nguyên - Môi trường).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Trình UBND thị xã ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi được UBND thị xã ban hành.

2.2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thị xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các xã, phường trên địa bàn thị xã.

2.3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thị xã.

2.4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp thị xã theo phân cấp của UBND thị xã; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở các xã, phường; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai thị xã.

2.5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

2.6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND thị xã về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

2.7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

2.8. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

2.9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND thị xã.

2.10. Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2.11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên, môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

2.12. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND thị xã và Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn phường và xã ven.

2.14. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.

2.15. Quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.

2.16. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2.17. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu, giúp UBND thị xã tổ chức thực hiện bảng giá đất trên địa bàn thị xã.

2.18. Phối hợp với tổ chức làm công tác định giá đất của Sở Tài nguyên và

Môi trường thực hiện việc điều tra, khảo sát giá đất, thống kê giá các loại đất; xây dựng, cập nhật thông tin giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn thị xã.

2.19. Báo cáo UBND thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện bảng giá đất trên địa bàn thị xã.

2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin Lãnh đạo đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Tấn Lợi

Trưởng phòng

0908158761

nguyentanloi@tiengiang.gov.vn

 

     

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 188
  Tổng lượt truy cập: 2861171