Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Phòng Văn hóa và Thông tin
06/05/2022 - Lượt xem: 1781

Phòng Văn hóa và Thông tin

         I. Vị trí, chức năng

         1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo (gọi chung là lĩnh vực Văn hóa); bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin (gọi chung là lĩnh vực Thông tin và Truyền thông).

         2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.      

         II. Nhiệm vụ và quyền hạn

         1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã: Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin.

         2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo phân công.

         3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; theo dõi thi hành pháp luật.

         4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và hướng dẫn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, ấp-khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng, thực hiện Quy ước; bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

         5. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về lễ hội, kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

         6. Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện cấp xã, thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã.

         7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Văn hóa, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn.

         8. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

         9. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

         10. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cho cán bộ, công chức xã, phường.

         11. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

         12. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin.

         13. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

         14. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

         15. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

         16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

         III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

         ​1. Cơ cấu tổ chức: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ:

         - Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng và công chức Văn hóa – xã hội phụ trách lĩnh vực Văn hóa và Thông tin cấp xã;

         - Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng;

         - Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của pháp luật.

         2. Biên chế

         Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định trong tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ chỉ tiêu biên chế theo Đề án xác định vị trí việc làm của Phòng Văn hóa và Thông tin và cơ cấu ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  ​Căn cứ số lượng biên chế được giao và Đề án xác định vị trí việc làm, Trưởng phòng có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức phù hợp với vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định và đảm bảo lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          IV. Thông tin liên hệ:

DANH BẠ

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

  • Địa chỉ: Số 345 đường Mỹ Trang, Khu phố 1, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: (02733) 829 439
  • Thư điện tử: txcailay.pvhtt@tiengiang.gov.vn

TT

Thông tin liên hệ lãnh đạo

Di động

ĐT cố định

1

Phạm Thị Hường

0398.151.398

(0273)3.829.479

2

Nguyễn Hữu Hạnh

0907.227.338

(0273) 3.829.439

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 193
  Tổng lượt truy cập: 2861176