Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Thanh tra
01/02/2018 - Lượt xem: 1309

Thanh tra
​         I. Vị trí và chức năng 

​         1. Thanh tra thị xã là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

​         2. Thanh tra thị xã có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

​         II. Nhiệm vụ và quyền hạn 

​         1. Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã.

​         2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã dự thảo kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

​         3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân thị xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt.

​         4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức các xã, phường.

​         5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

​         6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường.

​         7. Về thanh tra:

​         - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các xã, phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

​         - Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao;

​         - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thị xã và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

​         8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

​         - Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

​         - Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;

​         - Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khi được giao;

​         - Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, giải quyết lại theo quy định;

​         - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;

​         - Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

​         9. Về phòng, chống tham nhũng:

​         - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã;

​         - Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

​         - Tổng hợp kết quả kê khai, công khai về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

​         - Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

​         10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra thị xã theo quy định của pháp luật; được trưng dụng và yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

​         11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thị xã.

​         12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Thanh tra tỉnh.

​         13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

​         III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

​         1. Thanh tra thị xã có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các công chức chuyên môn

​         - Chánh Thanh tra thị xã là người đứng đầu cơ quan Thanh tra thị xã, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra thị xã.

​         - Phó Chánh Thanh tra thị xã là người giúp Chánh Thanh tra thị xã và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra thị xã và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

​         - Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh Thanh tra, phó Chánh Thanh tra  do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của pháp luật. 

​         2. Biên chế

​         - Biên chế công chức của Thanh tra thị xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định trong tổng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ chỉ tiêu biên chế theo Đề án xác định vị trí việc làm của Thanh tra thị xã và cơ cấu ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

​         - Căn cứ số lượng biên chế được giao và Đề án xác định vị trí việc làm, Chánh Thanh tra thị xã có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức phù hợp với vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định và đảm bảo lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

​         IV. Thông tin Lãnh đạo đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Chí Thanh

Chánh Thanh tra

0902987292

lechithanh@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phó Chánh thanh tra

0919429816

nguyenthingocha@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 188
  Tổng lượt truy cập: 2861171