Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy tập trung triển khai thực hiện một số nội dung Đề án 06 và công tác làm sạch dữ liệu dân cư
22/09/2022

  ​         Thời gian qua, các cơ quan, ban ngành thị xã Cai Lậy, Ủy ban nhân dân các xã, phường đã tổ chức triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) theo nội dung, lộ trình của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, thị xã đề ra; đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trên môi trường mạng. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức, đánh giá đầy đủ tầm quan trọng trong các nhóm tiện ích của Đề án 06 mang lại đối với quá trình chuyển đổi số nên công tác triển khai, thực hiện còn chậm.

Thị xã Cai Lậy tập trung triển khai thực hiện một số nội dung Đề án 06 và công tác làm sạch dữ liệu dân cư

 

          Để thực hiện  chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trong thời gian tới, ngày 20/9/2022 Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy có Công văn số 1422/UBND-VP yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và đoàn thể thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

           Về công tác tuyên tuyền: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của Đề án 06 để cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn thị xã biết, nhất là học sinh, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, ngân hàng... nhằm vận động người thân, người dân đi làm Căn cước công dân và đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử, tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sớm nhất để phục vụ chuyển đổi số. Tập trung tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, Đài truyền thanh, các trang mạng xã hội zalo, facebook,... về lợi ích thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, những tiện ích của thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử VneID, tài khoản của cá nhân, tổ chức tạo trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia...

           Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện một số nội dung của Đề án 06 và công tác làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn thị xã, cụ thể như:

           a) Khẩn trương thực hiện việc số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã và thực hiện lưu trữ hồ sơ điện tử theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

           b) Thực hiện đồng bộ dữ liệu, xác thực thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, y tế, an sinh xã hội, tập trung ưu tiên xác thực thông tin về hộ tịch và dân cư; đẩy nhanh thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.

           c) Các cơ quan, ban ngành thị xã chủ động thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu của ngành mình để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; nhất là, đối với những dữ liệu mới phát sinh có trường thông tin số định danh cá nhân của công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tránh phải làm sạch dữ liệu nhiều lần khi triển khai đồng bộ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

           d) Yêu cầu Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả công tác làm sạch, làm giàu dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

           đ) Thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tối thiểu cấp độ 3 để kết nối, khai thác với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, các cơ sở dữ liệu ở mức cao nhất, thực hiện nguyên tắc “không bảo mật thì không kết nối”.

           e) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các cơ quan, công chức chuyên môn tạo điều kiện tối đa cho công dân trong việc yêu cầu đăng ký khai sinh, trích lục khai sinh. Chủ động kiểm tra, xác minh, không gây phiền hà cho người dân, nhất là không để xảy ra tình trạng hướng dẫn công dân đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến khai sinh; xây dựng phương thức phối hợp kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch với dữ liệu dân cư để phối hợp làm sạch dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan.

           Ủy ban nhân dân thị xã giao các ngành liên quan triển khai một số công việc như:  Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc liên quan việc kết nối giữa hệ thống Cổng dịch vụ công của thị xã với hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Chủ động phối hợp Công an thị xã và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá an toàn Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thị xã (bảo đảm an toàn, an ninh mạng tối thiểu cấp độ 3).

           - Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an thị xã giải quyết những vướng mắc trong việc bổ sung ngày, tháng sinh đối với người chưa có giấy khai sinh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Đề án 06 đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, nhất là việc làm sạch dữ liệu dân cư và các nội dung liên quan đến vấn đề hộ tịch của cá nhân.

           - Trung tâm y tế thị xã: Đẩy mạnh việc thực hiện hướng dẫn công dân sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip tại Trung tâm y tế thị xã, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn dần thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế để phục vụ khám chữa bệnh. Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu của đối tượng tiêm vaccine phòng Covid - 19 cho Công an xã, phường để phục vụ xác thực thông tin, làm sạch, làm giàu dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để đảm bảo dữ liệu công dân tiêm chủng chính xác.

           - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa làm sạch, số hóa dữ liệu phục vụ triển khai các công tác: an sinh xã hội; trợ cấp thất nghiệp cho người lao động thuê nhà và các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, thị xã.

           -  Bảo hiểm xã hội thị xã phối hợp Trung tâm y tế thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện việc khám, chữa bệnh bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã; phối hợp với Công an thị xã làm sạch dữ liệu công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã (có tham gia Bảo hiểm xã hội) vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

           - Văn phòng HĐND&UBND thị xã chủ trì, phối hợp Công an thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã về tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu.

           - Công an thị xã: Xây dựng Kế hoạch tổ chức làm sạch dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn thị xã, qua đó phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 cấp thị xã để tổ chức thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra với phương châm “càng nhanh, càng tốt” và chậm nhất đến ngày 01 tháng 12 năm 2022 phải đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ với các cơ quan, ban ngành. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, hướng dẫn việc thực hiện Đề án 06 của các cơ quan, đơn vị, nhất là việc làm sạch dữ liệu dân cư, cấp Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 25 dịch vụ công theo Đề án 06; định kỳ, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Tổ công tác Đề án 06 thị xã; tỉnh và Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh theo quy định./.

Minh Hưng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 72
  Tổng lượt truy cập: 2740235