Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Thông báo Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
20/02/2023 - Lượt xem: 28

Thực hiện Thông báo số 187/TB-SKH&CN ngày 13/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã về tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023 như sau:

Thông báo Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

 

1. Mục đích và đối tượng áp dụng:

Hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm Hợp tác xã, Hộ kinh doanh) nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Tiền Giang.

2. Nội dung thực hiện trong năm 2023

- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng áp dụng hệ thống quản lý như: ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000, ISO/IEC 17025, ISO 27000, ISO 45001, ISO 22301, ISO 31000, ...

- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng áp dụng mô hình, công cụ cải tiến năng suất như: 5S, Kaizen, TPM, Lean, Six sigma, KPI, 7 QC tool, 7 Tiêu chí GTCLQG, QCC, TWI, Poka-Yoke, quản lý trực quan ...

- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng áp dụng công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh như: Lean Tools, Digital Manufacturing Toolbox, E-manufacturing, Small-scale Intelligent Manufacturing như điện toán đám mây, công nghệ di động và giám sát từ xa, CAD, CAM, CNC, robot, thực tế ảo, các ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích dữ liệu, quản lý năng suất chất lượng, ...

- Tập huấn và đào tạo, tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách hỗ
trợ của Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong
năm 2023 cho các cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp.

3. Định mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% chi phí hướng dẫn (tư vấn) doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng nhưng không quá 60 triệu đồng cho một hệ thống quản lý (hoặc hệ thống tích hợp) và không quá 30 triệu đồng cho một (hoặc một nhóm) công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

- Hỗ trợ 100% chi phí áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ; năng suất xanh; tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh nhưng không quá 60 triệu đồng cho một hệ thống, tiêu chuẩn, công cụ.

- Hỗ trợ 50% chi phí hướng dẫn (tư vấn), thuê, mua giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp nhưng không quá 60 triệu đồng cho một doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, nhưng không quá 20 triệu đồng cho chứng nhận một sản phẩm, hàng hóa (hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa) và không quá 30 triệu đồng cho chứng nhận hệ thống.

4. Phương thức tham gia, hình thức hỗ trợ

- Các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu đính kèm).

- Các nội dung hỗ trợ được xây dựng, thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2030.

5. Thời hạn và nơi tiếp nhận Bản đăng ký

- Thời hạn cuối cùng nhận Bản đăng ký tham gia là ngày 01/3/2023 theo dấu ghi ngày công văn đến hoặc dấu bưu điện.

- Nơi tiếp nhận Bản đăng ký: Các doanh nghiệp tham gia nộp Bản đăng ký theo mẫu bản gốc về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang; địa chỉ: Số 39, đường Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; file điện tử gửi về Email: cctcdlcl@tiengiang.gov.vn.

 Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Hành chính Tổng hợp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 0273 3872174, website: http://cctcdlcl.tiengiang.gov.vn.

Mẫu đăng ký tham gia chương trình

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 197
  Tổng lượt truy cập: 2861180