Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Thông tin Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XV, năm 2022-2023
02/03/2023 - Lượt xem: 121

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-HTSTKT ngày 04/3/2022 của Ban Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang về việc triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XV, năm 2022-2023.

Thông tin Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XV, năm 2022-2023

 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật là hình thức tổ chức phong trào thi đua nhằm phát huy sáng kiến, sáng tạo sâu rộng trong nhân dân, góp phần trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Qua kết quả Hội thi kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, ý tưởng sáng tạo tốt có khả năng phát triển và ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, đời sống nhân dân.

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thị xã Cai Lậy thông tin đến các tổ chức, cá nhân hoạt động, sinh sống và làm việc trên địa bàn thị xã Cai Lậy về hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XV, năm 2022-2023 như sau:

1. Lĩnh vực dự thi:

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

a) Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử, Viễn thông;

b) Cơ khí - Tự động hoá, Xây dựng, Giao thông vận tải;

c) Nông lâm ngư nghiệp, Tài nguyên - Môi trường;

d) Y dược;

đ) Giáo dục - đào tạo;

e) Các lĩnh vực khác (Công nghệ sinh học, vật liệu, năng lượng, an ninh-quốc phòng…).

2. Đối tượng dự thi:

  a) Mọi cá nhân đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Tiền Giang, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Tiền Giang từ năm 2016 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

b) Mọi tổ chức của tỉnh Tiền Giang đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

3. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi:

a) Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở tỉnh Tiền Giang (hệ số 3): Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Tiền Giang trước ngày nộp hồ sơ.

  b) Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam (hệ số 3): Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

   c) Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội (hệ số 4): Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

 4. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4):

Hồ sơ dự thi gồm 02 (hai) bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật.

a) Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu - có dán ảnh 3x4) gồm các nội dung như sau:

- Họ và tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú, điện thoại liên hệ;

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi;

- Lĩnh vực dự thi;

- Văn bản thỏa thuận của các đồng tác giả về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

 - Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

b) Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi);

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;

- Mục đích của giải pháp: nhằm khắc phục những nhược điểm, hạn chế nào? tính năng, khả năng ứng dụng, triển khai.

- Mô tả giải pháp dự thi:

+ Thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi;

+ Mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

+ Bản mô tả giải pháp có kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa…;

- Khả năng áp dụng: được chứng minh thông qua sản xuất thử, các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội:

+ Hiệu quả kinh tế: của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bảng tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam;

+ Hiệu quả kỹ thuật: thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;

+ Hiệu quả xã hội: cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động…;

- Bản nhận xét hoặc tự đánh giá giải pháp, hoặc biên bản ghi kết quả ứng dụng, thực nghiệm, hoặc giấy xác nhận của cộng đồng (có ký tên và đóng dấu xác nhận).

c) Toàn văn giải pháp dự thi (kèm theo để làm rõ giải pháp nếu cần thiết):

Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau, các tính toán minh họa. Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

5. Thời gian thực hiện:

a) Từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2022:

+ Thành lập Ban Tổ chức Hội thi.

+ Họp Ban Tổ chức Hội thi phân công các thành viên.

+ Xây dựng Kế hoạch triển khai Hội thi.

+ Phổ biến thể lệ Hội thi, Hồ sơ dự thi, Kế hoạch tổ chức Hội thi.

+ Thông báo và tuyên truyền rộng rãi về Hội thi trên hệ thống truyền thanh thị xã, Đài phát thanh các xã, phường.                    

+ Cấp phát hồ sơ dự thi.

+ Hướng dẫn người dự thi lập hồ sơ theo quy định.

+ Triển khai Hội thi đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, đoàn thể, xã, phường. Hướng dẫn người dự thi lập hồ sơ theo qui định.

b) Từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2023:

- Tiếp nhận hồ sơ dự thi.

- Hạn chót nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 30/6/2023 gửi về Ban Tổ chức Hội thi tỉnh.

c) Tháng 11/2022 đến tháng 12/2022:

Họp sơ kết rút kinh nghiệm. Tiếp tục vận động tham dự Hội thi.

6. Nộp và nhận hồ sơ dự thi:

a) Hồ sơ dự thi xin gửi về:

Phòng Kinh tế thị xã Cai Lậy

Khu phố 3, Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 02733.917529;

Email: txcailay.pkt@tiengiang.gov.vn

b) Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2023.

c) Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

* Cơ cấu giải thưởng như sau:

 - 1 giải nhất, trị giá 30 triệu đồng;

- 06 giải nhì, mỗi giải trị giá 24 triệu đồng;

- 06 giải ba, mỗi giải trị giá 18 triệu đồng;

- 30 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Đính kèm: đơn đăng ký dự thi và bản mô tả giải pháp dự thi.

                                      Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thị xã Cai Lậy

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 196
  Tổng lượt truy cập: 2861179