Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
01/01/2019 - Lượt xem: 2983

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

I. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Cai Lậy (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy; đồng thời chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức thực hiện dự án khuyến nông, các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản; vệ sinh môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn; hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; thông tin kịp thời cho các chi cục chuyên theo từng lĩnh vực quản lý.

3.Tổ chức khảo nghiệm, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các đề tài khoa học, công nghệ trên lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, chất lượng, an toàn thực phẩm.

4. Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện các dịch vụ khuyến nông, cung ứng, tư vấn cho nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Tư vấn cho nông dân quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt như VieGAP, GlobalGAP,...

5. Liên kết với các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp tổ chức hội thảo, sự kiện, mô hình sản xuất tiên tiến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sử dụng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản cho nông dân trên địa bàn.

6. Tham gia, phối hợp với Phòng Kinh tế  xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến nông và các nhiệm vụ khác có liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn của địa phương theo kế hoạch của tỉnh.

7. Tham gia, phối hợp với Phòng Kinh tế kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra cấp chứng nhận các cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện vệ sinh thú y, cơ sở an toàn dịch bệnh; cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn.

8. Tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan để Phòng Kinh tế tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã công bố dịch, công bố hết dịch trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo quy định pháp luật; đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên thai, dịch hại để khôi phục sản xuất trên địa bàn.

9. Phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở được chứng nhận GlobalGap, VieGAP, các quy trình sản xuất tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các cơ sở chăn nuôi được cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, cơ sở an toàn dịch bệnh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn.

10. Tổ chức tuyền truyền pháp luật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

11. Thực hiện kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ.

12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Kinh tế và các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao.

III. Thông tin Lãnh đạo đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

 

 

 

Đặng Tấn Bá

Phó Giám đốc

0918409418

txcailay.ttdvnn@tiengiang.gov.vn

Nguyễn Văn Tư

Phó Giám đốc

0918263577

txcailay.ttdvnn@tiengiang.gov.vn

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 657
  Tổng lượt truy cập: 2863586