Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Chi tiết tin

Văn phòng HĐND-UBND thị xã
01/02/2018 - Lượt xem: 2639

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

I. Cơ cấu tổ chức:

1. Các bộ phận thuộc Văn phòng HĐND và UBND

- Bộ phận nghiên cứu - tổng hợp;

- Ban tiếp công dân;

- Bộ phận văn thư - lưu trữ;

- Bộ phận Hành chính - quản trị;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

2. Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND  

- Chánh Văn phòng: Ngô Quốc Đạt

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Hoàng Vũ

3. Thông tin liên hệ

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail công vụ

1

Ngô Quốc Đạt

Chánh Văn phòng

02733917519

ngoquocdat@tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Thi

P. Chánh Văn phòng

02733602334

phamhoangvu@tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Lộc

P. Chánh Văn phòng

02733916567

nguyenthiloc@tiengiang.gov.vn

 

       

5

Lê Thị Ngọc Vẹn

Chuyên viên -NCTH

02733917525

lethingocven@tiengiang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Hồng Nga

Chuyên viên -NCTH

02733917525

nthihongnga@tiengiang.gov.vn

7

Lê Thế Hân

Kế Toán

0972535380

lethehan@tiengiang.gov.vn

8

Trương Thị Ngọc Phi

Chuyên viên –NCTH

0979826189

truongthingocphi@tiengiang.gov.vn

9

Lý Mỹ Ngọc

Chuyên viên -NCTH

0389129408

lymyngoc@tiengiang.gov.vn

10

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Chuyên viên -VTLT

02733917510

nguyenthingoclinh@tiengiang.gov.vn

11

Dương Thị Kim Thùy

Chuyên viên -NCTH

02733917512

duongthikimthuy@tiengiang.gov.vn

12

Ngô Thành Phú

Chuyên viên - TCD

02733917525

ngothanhphu@tiengiang.gov.vn

13

Phạm Thị Yến Như

Chuyên viên -NCTH

02733917525

phamthiyennhu@tiengiang.gov.vn

 

II. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (HĐND-UBND) thị xã Cai Lậy là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Cai Lậy.

2. Chức năng:

a. Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

b. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác y tế như Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số.

c. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị xã, Trụ sở Tiếp công dân thị xã.

3. Văn phòng HĐND&UBND thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đối với việc tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã, Văn phòng HĐND-UBND thị xã có nhiệm vụ sau:

a. Giúp HĐND, Thường trực HĐND thị xã xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

b. Phục vụ Thường trực HĐND thị xã điều hành công việc chung của HĐND; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND thị xã; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã; giúp Thường trực HĐND thị xã giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã; phục vụ HĐND thị xã, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị xã trong hoạt động đối ngoại;

c. Giúp Thường trực HĐND thị xã xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thị xã; phối hợp cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã;

d. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND xây dựng báo cáo công tác; phối hợp các Ban của HĐND thị xã thẩm tra Nghị quyết, đề án, báo cáo; giúp Thường trực HĐND thị xã hoàn thiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

đ. Tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thị xã trong hoạt động giám sát; khảo sát, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát;

e. Phục vụ Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thị xã tiếp công dân; tiếp nhận, phối hợp với các ban của HĐND tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến HĐND, Thường trực HĐND thị xã; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân;

g. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan phục vụ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri; đôn đốc các cơ quan liên quan trả lời kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã; giúp Thường trực HĐND thị xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết;

h. Phục vụ Thường trực HĐND thị xã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án luật, pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

i. Phục vụ Thường trực HĐND thị xã trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các xã, phường;

k. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND thị xã giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp; giúp các Ban của HĐND thị xã thẩm tra các văn bản do Ủy ban nhân dân thị xã trình giữa hai kỳ họp của HĐND theo sự phân công của Thường trực HĐND thị xã;

l. Phục vụ Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị xã trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND thị xã và các xã, phường;

m. Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị xã giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan tỉnh và thị xã, Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thị xã;

m. Được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực HĐND thị xã; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, cấp dưới phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thị xã hoạt động theo quy định;

o. Tham mưu, giúp Thường trực HĐND thị xã lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của HĐND thị xã;

p. Giúp HĐND thị xã quản lý cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo vệ, phục vụ lễ tân và các điều kiện hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị xã, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thị xã; phục vụ Thường trực HĐND thị xã thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân;

q. Quản lý, sử dụng con dấu của HĐND thị xã; phát hành và lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị xã;

r. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND thị xã giao.

2. Đối với chức năng tham mưu, tổng hợp phục vụ UBND thị xã, Văn phòng HĐND-UBND thị xã có các nhiệm vụ sau:

a. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật;

b. Trình Ủy ban nhân dân thị xã quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng;

c. Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách;

d. Có kiến nghị thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường trước khi trình Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định;

đ. Giúp Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thị ủy, Thường trực Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị xã, các đoàn thể nhân dân thị xã và các cơ quan tổ chức của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn thị xã;

e. Tổ chức công bố, truyền đạt các văn bản, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân thị xã; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường;

f. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; công tác văn bản, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã;

g. Phối hợp với Phòng Nội vụ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo quy định pháp luật;

h. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và các tổ chức có liên quan theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã;

1. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao.

k. Về kiểm soát thủ tục hành chính:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thị xã để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường.

l. Về lĩnh vực y tế

- Tham mưu dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã;

- Đề xuất biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác: Phòng, chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn thị xã;

- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, chứng nhận trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã;

- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật;

- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hướng dẫn, kiểm ra về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án y tế đã được phê duyệt; công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn;

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo về công tác y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe; tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống trên địa bàn thị xã;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe sinh sản trên cơ sở quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền;

- Trình Ủy ban nhân dân thị xã kế hoạch phát triển y học cổ truyền trên địa bàn thị xã, chịu trách nhiệm phối hợp Phòng chuẩn trị YHCT thị xã và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế đóng trên địa bàn thị xã, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về y dược cổ truyền trên địa bàn thị xã; tham gia thẩm định các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh tư nhân bằng y dược cổ truyền trên địa bàn thị xã theo sự ủy quyền của Sở Y tế;

- Tổ chức kiểm tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế và mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn thị xã; tham gia thẩm định các cơ sở hành nghề y dược, vắc xin, sinh phẩm y tế tư nhân trên địa bàn thị xã theo sự ủy quyền của Sở Y tế;

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã; đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy dịnh về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

m. Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị xã; Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

3. Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ:

a. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND thị xã;

b. Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến Văn phòng HĐND và UBND thị xã; ban hành và quản lý văn bản theo quy định;

c. Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao;

d. Quản lý tổ chức bộ máy, kinh phí, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức thuộc Văn phòng HĐND&UBND thị xã; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

e. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND thị xã;

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 197
  Tổng lượt truy cập: 2861180