Truy cập nội dung luôn
 

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân

 Sơ đồ tổ chức:

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CAI LẬY

- Địa chỉ: Số 70, đường 30/4, Khu phố 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273. 3917510; Fax: 0273. 3917510

- Email: txcailay@tiengiang.gov.vn

- Website: txcailay.tiengiang.gov.vn

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

- Họ và tên: Trần Văn Thức

- Điện thoại: 0273. 3917515

- Email: tranvanthuc@tiengiang.gov.vn

. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

- Họ và tên: Đoàn Bảo Ngoan

- Điện thoại: 0273. 3917516

- Email: doanbaongoan@tiengiang.gov.vn

. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

- Họ và tên: Võ Thị Búp

- Điện thoại: 0273. 3917517

- Email: vothibup@tiengiang.gov.vn

III. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA UBND THỊ XÃ

UBND thị xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể UBND thị xã với quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã và từng thành viên UBND thị xã.

Chủ tịch UBND thị xã quyết định theo đa số các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND thị xã. Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã phải được đa số thành viên UBND thị xã biểu quyết tán thành.

Các thành viên UBND thị xã được thảo luận dân chủ và có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được nói và làm trái với kết luận, quyết định của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã.

Giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nâng cao trách nhiệm cá nhân, mỗi việc chỉ một người phụ trách và chịu trách nhiệm. Nêu công việc được giao cho cơ quan, đơn vị thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính.

Đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền giải quyết công việc theo các quy định của pháp luật, chuông trình, kế hoạch và Quy chế làm việc.

Không ngừng nâng cao và phát huy trình độ, năng lực và sở trường của cán bộ, công chức; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; đảm bảo cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động; thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, hiện đại, liêm chính, phục vụ và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.

IV. TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

UBND thị xã giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

UBND thị xã thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND thị xã quyết định. Cụ thể như sau:

a) Chương trình làm việc của UBND thị xã.

b) Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thê của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã.

c) Kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội (hàng năm và 05 năm), dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định.

d) Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm của thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định.

đ) Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của thị xã trình Hội đồng nhân dân quyết định.

e) Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, chủ trương của Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xă và nghị quyết của Hộỉ đồng nhân dân thị xã thành các chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị... để tổ chức thực hiện.

Thông qua các dự án, chương trình, báo cáo theo yêu cầu (hoặc đề nghị) của Chủ tịch UBND thị xã trước khi trình UBND tỉnh, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Hội đồng nhân dân thị xã.

g) Văn bản quy phạm pháp luật (quyết định) do UBND thị xã ban hành.

h) Những vấn đề mà Chủ tịch UBND thị xã thấy cần phải đưa ra thảo luận trước tập thể UBND thị xã.

k) Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc sự điều hành của UBND thị xã. Đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, kết luận của Thị ủy.

l) Chuấn bị hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan thuộc khối chính quyền thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý để trình Ban Thường vụ.

m) Trình Ban Thường vụ Thị ủy cho chủ trương đối với những dự án có quy mô lớn và các dự án có ảnh hưởng rộng lớn đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã theo quy định.

n) Những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND thị xã quyết định.

Cách thức giải quyết công việc của UBND thị xã:

Thảo luận và quyết nghị từng vấn đề, đề án, dự án tại phiên họp UBND thường kỳ hoặc bất thường.

Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã gửi toàn bộ hồ sơ (theo quy định về thủ tục gửi công văn, tờ trình giải quyết công việc được quy định trong Quy chế này) và phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên UBND thị xã để lấy ý kiến. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên UBND thị xã thông qua Phiếu lấy ý kiến thi trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc hoặc theo thời gian quy định tại văn bản gửi phiếu lấy ý kiến, kê từ ngày nhận được Phiếu lấy ý kiến, các thành viên UBND thị xã phải có ý kiến trả lời (ghi ỷ kiến vào phiếu với tư cách thành viên UBND thị xã, không sử dụng văn bản của cơ quan mình phụ trách đê góp ý kiến). Theo đó, công việc sẽ được giải quyết theo nguyên tắc sau:

Nếu vấn đề được đa số thành viên UBND đồng ý, Văn phòng HĐND&UBND thị xã trình Chủ tịch UBND thị xã quyết định và báo cáo UBND thị xã trong phiên họp gần nhất.

Nếu vấn đề chưa được đa số thành viên UBND đồng ý, Văn phòng HĐND&UBND thị xã báo cáo Chủ tịch UBND thị xã quyết định việc đưa vấn đề ra phiên họp UBND thị xã gần nhất để thảo luận, đi đến thống nhất.

Nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định sẽ theo ý kiến của Chủ tịch UBND đã biểu quyết.

Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch UBND thị xã

Chủ tịch UBND thị xã là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thị xã, chịu trách nhiệm giải quyết công việc được quy định tại Điêu 29, Điều 57 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vân đê khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã quyết định. Cụ thể nhu sau:

Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND thị xã, các thành viên UBND thị xã; lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã gồm:

Đôn đốc, kiềm tra công tác của các ban ngành thị xã và UBND các xã, phường trong việc thực hiện Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã và văn bản của UBND thị xã.

Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND thị xã, trừ các vấn đề quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Quy chế này.

Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả; ngăn ngừa và đau tranh chống các biêu hiện quan liêu, vô trách nhiệm, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức và trong bộ máy chính quyền địa phương.

Tổ chức việc tiếp công dân, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Triệu tập và chủ trì các phiên họp của UBND thị xã.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã, phường; điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã, phường; giao quyền Chủ tịch UBND xã, phường trong trường hợp khuyết Chủ tịch UBND xã, phường giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, phường. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo phân cấp quản lý.

Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã và những văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân các xã, phường và đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã bãi bỏ nghị quyết đó.

Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự và một số vấn đề quan trọng khác, báo cáo UBND thị xã trong phiên họp gần nhất.

Ban hành quyết định đế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Phân công nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cho các Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Cách thức xử lý công việc của Chủ tịch UBND thị xã:

Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực ở địa phương. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND thị xã có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch UBND thị xã giải quyết công việc.

Trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được tống hợp trong Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng HĐND&UBND thị xã theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Quy chế này.

Trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch tổ chức, làm việc với lãnh đạo cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan để tham khảo ý kiến trước khi quyết định.

Thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành đế chỉ đạo đối với một số vấn đề phức tạp, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương và phải xử lý trong thời gian dài.

Khi vắng mặt, Chủ tịch UBND thị xã có thể ủy quyền cho một Phó Chủ tịch UBND thị xã thay mặt Chủ tịch chi đạo công việc của UBND thị xã. Khi một Phó Chủ tịch UBND thị xã vắng mặt thì Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp xử lý hoặc phân công một Phó Chủ tịch UBND khác xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND đó. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thông báo kịp thời các nội dung ủy quyền và kết quả giải quyết công việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch đi vắng biết.

Ủy quyền cho Chánh Văn phòng HĐND&UBND hoặc một thành viên UBND thị xã chủ trì làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã mà các ban ngành, xã, phường còn có ý kiến khác nhau, trình Chủ tịch UBND thị xã quyết định. Các cơ quan, tổ chức được mời phải cử đại diện đủ thẩm quyền tham dự và ý kiến phát biếu được xem là ý kiến đại diện của cơ quan, tổ chức cử tham dự.

Ủy quyền cho thành viên UBND thị xã thay mặt UBND thị xã báo cáo công tác hoặc Tờ trình của UBND thị xã trước Hội đồng nhân dân thị xã.

Khi thấy cần thiết, Chủ tịch UBND thị xã có thể:

Điều chỉnh việc phân công giữa các thành viên UBND thị xã.

Ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND thị xã giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý hành chính đối với lĩnh vực phụ trách và tham dự các phiên toà (khi có yêu cầu của tòa án).

Chủ tịch UBND thị xã với trách nhiệm là Phó Bí thư Thị ủy: Thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Cai Lậy khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sự phân công cụ thể của Thường trực Thị ủy.

Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó Chủ tịch UBND thị xã

Các Phó Chủ tịch UBND thị xã được Chủ tịch UBND thị xã phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể; chỉ đạo và theo dõi hoạt động của một số xã, phường. Các Phó Chủ tịch UBND thị xã được thay mặt Chủ tịch UBND thị xã giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã và UBND thị xã.

Phó Chủ tịch UBND thị xã chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc trước Hội đồng nhân dân thị xã, UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã; đồng thời, cùng các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Thị ủy, Hội đồng nhân dân thị xã.

Trong phạm vi, lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND thị xã có nhiệm vụ và quyền hạn:

Chỉ đạo, đôn đốc các ban ngành thị xã, UBND các xã, phường xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, lĩnh vực của địa phương theo đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao.

Chỉ đạo, kiểm tra các ban ngành thị xã, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ được phân công phụ trách. Đình chỉ tạm thời việc thi hành văn bản chỉ đạo, diều hành của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã và những hành vi trái pháp luật và việc làm trái pháp luật, đồng thời có báo cáo và đề xuất với UBND, Chủ tịch UBND thị xã biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Thay mặt Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh hàng ngày thuộc phạm vi phụ trách. Nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về chính sách cần bổ sung, sửa đổi thuộc lĩnh vực được phân công, báo cáo Chủ tịch UBND xem xét, quyết định.

Giải quyết kinh phí hành chính, sự nghiệp, kinh phí thực hiện chương trình, dự án và vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch của các ngành, xã, phường trên địa bàn thị xã theo phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

 Theo dõi công tác tổ chức cán bộ và chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội bộ thuộc các cơ quan phụ trách theo thẩm quyền được Chủ tịch UBND thị xã phân công.

Được ủy quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý hành chính đối với lĩnh vực phụ trách.

Làm nhiệm vụ Trưởng các đoàn công tác liên ngành của thị xã (Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Đoàn Công tác,...) thuộc lĩnh vực phụ trách do Chủ tịch UBND thị xã ký thành lập.

Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch UBND thị xã giao.

Trong phạm vi quyền hạn được giao, các Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ động, kịp thòi xử lý công việc. Nếu vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực công tác của các Phó Chủ tịch khác phụ trách thì chủ động phối họp để giải quyết. Trường họp còn có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang chủ trì xử lý công việc báo cáo Chủ tịch UBND thị xã quyết định.

Hàng tuần, các Phó Chủ tịch UBND thị xã tổng họp tình hình công việc phụ trách báo cáo Chủ tịch UBND thị xã tại các cuộc họp, hội ý của Lãnh đạo UBND thị xã. Trong chỉ đạo điều hành, nếu có vấn đề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa được quy định, các Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã quyết định. Nếu vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND thị xã thì báo cáo Chủ tịch UBND thị xã đưa ra phiên họp UBND thị xã thảo luận, quyết định.

Thông báo Thông báo

Ảnh Ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết