Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Phòng Giáo dục và Đào tạo
01/02/2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Vị trí, chức năng

Phòng Giáo dục thị xã Cai Lậy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục tại địa phương bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung Giáo dục và Đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn của viên chức làm công tác quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng Giáo dục và Đào tạo; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của phòng theo qui định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Phòng Giáo dục giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo tại địa phương:

          1. Trình Ủy ban nhân thị xã các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các qui định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở GD&ĐT về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

          2. Trình Ủy ban nhân dân thị xã duyệt quyết định kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          3. Về quản lý giáo dục Phổ thông, Mầm non:

          3.1 Trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt về qui hoạch mạng lưới các trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học, trường Mầm non và cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập trên địa bàn thị xã.

          3.2. Thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học, trường Mầm non và cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập trên địa bàn thị xã, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định.

          3.3. Hướng dẫn kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, phường trong thị xã thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã, phường; việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục Mầm non thực hiện theo qui định của pháp luật.

          3.4. Quản lý công chức, viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn thị xã theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân công của Ủy ban nhân dân thị xã; chịu trách nhiệm thực hiện các qui định về tiêu chuẩn giáo viên, qui chế thi cử, cấp phát bằng, chứng chỉ theo qui định của pháp luật.

3.5. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục; đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức quản lý sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tuyển dụng, hợp đồng, bố trí, điều động và sử dụng đội ngũ công chức, viên chức trình UBND thị xã phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã và công chức, viên chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của thị xã, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. Tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để Ủy ban nhân dân thị xã trình cấp có thẩm quyền quyết định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục thuộc địa phương quản lý.

          5. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu Quốc gia hàng năm về giáo dục của thị xã gửi cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân thị xã theo qui định của pháp luật. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với các cơ quan đó phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện.

          6. Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội  hoá các hoạt động giáo dục trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; hướng dẫn chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thị xã. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

          8. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

          9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân thị xã và Sở GD&ĐT Tiền Giang.

          l0. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài chính, tài sản được giao theo qui định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã.

          11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; Sở Giáo dục và Đào tạo giao.

3. Thông tin Lãnh đạo đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đoàn Thị Thủ

Trưởng phòng

0849333228

doanthithu@tiengiang.gov.vn

Lê Thị Hồng Thúy

PhóTrưởng phòng

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 1117
  Tổng lượt truy cập: 2686674