Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Phòng Quản lý Đô thị
01/02/2018

Phòng Quản lý Đô thị
I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng và ngành giao thông vận tải:

- Quy hoạch xây dựng, kiến trúc;

- Hoạt động đầu tư xây dựng;

- Phát triển đô thị;

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị);

- Nhà ở;

- Công sở;

- Thị trường bất động sản;

- Vật liệu xây dựng;

- Giao thông vận tải.

2. Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

          Phòng Quản lý đô thị có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn chung thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao:

a) Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng về phát triển các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực được phân công sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

          c). Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

          d) Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của Phòng theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và các sở, ngành tỉnh liên quan.

          đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra và đề xuất xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, thuộc các lĩnh vực được phân công trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động thuộc các lĩnh vực được phân công trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

          e) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực được phân công quản lý của Phòng cho cán bộ, công chức xã, phường trên địa bàn.

          g) Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

          h) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

          i) Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

          k) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

          l) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND thị xã và theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng

          a) Tham mưu cho UBND thị xã trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động đầu tư xây, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tham mưu cho UBND thị xã lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị.

d) Tham mưu cho UBND thị xã thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp của UBND tỉnh.

đ) Tham mưu cho UBND thị xã quản lý về nghĩa trang theo phân cấp của UBND tỉnh.

          e) Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật.

g) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân thị xã trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.

h) Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình hoặc để UBND thị xã trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.

          i) Tổ chức thực hiện lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của UBND thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc UBND thị xã phê duyệt theo phân cấp.

          k) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn thị xã theo phân cấp.

          l) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thị xã.

          m) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn thị xã theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên địa bàn thị xã.

          3. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải:  

          a) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa của địa phương đang khai thác do thị xã chịu trách nhiệm quản lý.

          b) Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          c) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã.

          d) Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông thị xã; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ,  đường thủy nội địa xảy ra trên địa bàn thị xã.

          III.  Thông tin liên hệ

           Trưởng phòng:  Ông: Trần Mạnh Khương    Số điện thoại: 0949288858  Email: tranmanhkhuong@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 52
  Tổng lượt truy cập: 2740215