Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy chú trọng nâng chất Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021
13/12/2021

         Năm 2021, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã Cai Lậy tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; Thành viên Ban chỉ đạo các cấp chủ động phối hợp tổ chức triển khai, hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện gắn với các Phong trào thi đua yêu nước do các ngành đoàn thể phát động, đã tác động tích cực đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm chuyển biến tích cực ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật nhà nước và thực hiện Quy ước ở cơ sở.

Thị xã Cai Lậy chú trọng nâng chất Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

         Trong năm 2021, các danh hiệu văn hóa thường xuyên được củng cố, nâng chất, tăng về số lượng và quan tâm chất lượng. Đến nay, có 33.416 /34.499 hộ đăng ký (đạt 96,86%), bình xét 31.137/33.416 hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa (đạt 93,18%); 72/72 ấp, khu phố đăng ký và được công nhận Ấp/ Khu phố Văn hóa; 05 đơn vị được tái công nhận xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới và 04 đơn vị được tái công nhận phường đạt chuẩn Văn minh đô thị; 16/16 xã, phường thường xuyên thực hiện nâng chất các danh hiệu; 111/112 “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (tỷ lệ 99,11%); công nhận mới 04 Con đường văn hóa, nâng tổng số 81 “Con đường văn hóa”; công nhận mới 02 Cơ sở thờ tự văn hóa, nâng tổng số 43 “Cơ sở thờ tự văn hóa”; công nhận mới 01 Chợ Văn hóa, nâng tổng số 04 Chợ Văn hóa và tái công nhận 01 “Công viên văn hóa” Trần Hữu Tám.

         Đạt kết quả trên là do Ban chỉ đạo chú trọng công tác tổ chức, triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào. Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Tổ chức phân công thành viên thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo gắn với công tác chuyên môn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã theo dõi thực hiện nâng chất công tác đăng ký và bình xét gia đình văn hóa, cơ sở thờ tự văn hóa. Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức phát động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa; Công an thị xã theo dõi xã - phường thực hiện đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; Phòng Kinh tế theo dõi nâng chất tiêu chí xã Nông thôn mới, phường văn minh đô thị, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương; Phòng Quản lý đô thị xây dựng quy hoạch, chỉnh trang đô thị; Phòng Tư pháp triển khai nội dung, cung cấp tài liệu, hương dẫn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, đào tạo giải quyết việc làm; Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường; Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào hành động địa phương, góp phần duy trì và nâng chất các danh hiệu văn hóa;

         Thị xã thường xuyên quan tâm tuyên truyền với nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp đối tượng, nhất là trên hệ thống Đài Truyền thanh các cấp, tuyên truyền thông qua hội thi video, bằng pa nô, băng- rôn, khẩu hiệu, sinh hoạt của các tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ, hội, nhóm, câu lạc bộ, tổ tự quản, tổ covid cộng đồng…. qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu nâng chất các danh hiệu văn hóa gắn với công tác phòng chống dịch covid.

         Năm nội dung cụ thể của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: Đoàn kết giúp nhau “giảm nghèo bền vững; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; và bảy Phong trào về xây dựng “Gia đình văn hóa”; xây dựng “ấp, khu phố văn hóa”; “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa”; “ Toàn dân rèn luyện thể theo theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “học tập, lao động sáng tạo”; “xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” được triển khai thực hiện đồng bộ theo từng nội dung kế hoạch chuyên đề.

         Nhằm phát huy hiệu quả, khắc phục hạn chế trong thời gian qua, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, mà trọng tâm là tập trung thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy khối đoàn kết thống nhất, thưc hiện dân chủ, văn minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hoá, phong phú, lành mạnh; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ các loại văn hoá phẩm phản động, độc hại. Đồng thời triển khai có hiệu quả “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, thị xã văn minh.

         Tập trung triển khai có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

         Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Tăng cường trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp thị xã. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

         Tổ chức tập huấn chuyên đề, tăng cường nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả và hướng dẫn các đơn vị xã, phường xây dựng các giải pháp thực hiện hiệu quả.

         Tổ chức tổng kết và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình  tiêu biểu thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kịp thời cổ vũ động viên, nhân rộng mô hình hay cách làm hiệu quả./.

                                                                   Phạm Thị Hường

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 10
  Hôm nay: 1000
  Tổng lượt truy cập: 2680526