Truy cập nội dung luôn
 

Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để từng bước đưa cuộc sống về trạng thái " bình thường mới "

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy: Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026
21/12/2021

​           Thực hiện Chương trình phối hợp số 1724/CTPH-SVHTTDL-LĐLĐTG ngày 12/11/2021 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Liên đoàn Lao động Tiền Giang; Phòng Văn hóa và Thông tin và Liên đoàn Lao động thống nhất triển khai thực hiên Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2026 với các nội dung cụ thể:

Thị xã Cai Lậy: Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026

 

          1. Thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức Công đoàn về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động.

          2. Tuyên truyền vận động công chức, viên chức, công nhân lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biểu pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và trong sinh hoạt cộng đồng.

          3. Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sửa đổi, bổ sung tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; triển khai hiệu quả giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, Bộ tiêu chí về “Văn hóa doanh nghiệp”.

          4. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phát triển các câu lạc bộ sở thích đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công chức, viên chức, công nhân lao động.

          5. Triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong công chức, viên chức, công nhân lao động như bài tập thể dục giữa giờ, điểm sinh hoạt văn hóa, đám cưới tập thể, gia đình công nhân văn hóa, văn hóa đọc và các hoạt động văn hóa trực tuyến.

          6. Đề xuất giải pháp phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa; kiến nghị các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm để công chức, viên chức, công nhân lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

          Để thực hiện các nội dung chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tổ chức triển khai trong cơ quan, đơn vị có liên quan và trong cán bộ, công chức, viên chức ngành VH&TT thực hiện tốt chương trình phối hợp. Cung cấp thông tin, tài liệu, ấn phẩm, hỗ trợ chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, thể thao giúp Liên đoàn Lao động thị xã trong các hoạt động truyền thông, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Công đoàn, tuyên truyền về Bộ tiêu chí “Văn hóa doanh nghiệp”. Tiếp tục tham gia kiến nghị đưa danh hiệu “cơ quan văn hóa”, “đơn vị văn hóa”, “doanh nghiệp văn hóa” vào Luật Thi đua, khen thưởng.

          Liên đoàn Lao động căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể và chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả nội dung Chương trình phối hợp. Triển khai các mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa. Tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.  Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thoa và Truyền thanh thị xã tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch cho công chức, viên chức, công nhân lao động; ưu tiên công nhân lao động tại các Công ty, doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch cho cán bộ Công đoàn. Kiến nghị các cơ chế chính sách ưu đãi tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm để công chức, viên chức, công nhân lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chí, quy trình thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; triển khai hiệu quả giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

          Phòng Văn hóa và Thông tin và Liên đoàn Lao động thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; trong quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến đối với các cấp chính quyền về tình hình thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của công chức, viên chức, công nhân lao động. Đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hàng năm, căn cứ vào nội dung Chương trình phối hợp xây dựng kế hoạch, lồng ghép tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể.

          Đồng thời phối hợp Ủy ban nhân dân xã, phường hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm văn hóa/Nhà văn hóa xã, phường”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong công nhân lao động nói riêng và người dân nói chung.

          Thực hiên tốt Chương trình phối hợp là tăng cường hiệu quả tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc về văn hóa, thể thao và du lịch trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp” trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Chú trọng trách nhiệm của Chủ doanh nghiệp thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã Cai Lậy./.

                                                                   Phạm Thị Hường

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Videos tuyên truyền PL Videos tuyên truyền PL

Danh sách album Danh sách album

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1264
  Tổng lượt truy cập: 2680790